HOME > About FMU > Senior Administrative Personnel

About Fukushima Medical University FMU

Senior Administrative Personnel(as of April 1, 2016)

Corporate Organzation
President KIKUCHI Shin-ichi
Vice President TANIGAWA Koichi
University Organzation
President KIKUCHI Shin-ichi
Vice President ABE Masafumi
OHIRA Hiromasa
UGAWA Yoshikazu
HASHIMOTO Yasuhiro
SAITO Kiyoshi
YAMASHITA Syun-ichi
KAMIYA Kenji
FUKUHARA Syun-ichi
YOSHIMURA Yasunori
Dean School of Medicine SUZUTANI Tatsuo
School of Nursing HATAKEYAMA Tomoko
Graduate School
of Medicine
TAKEISHI Yasuchika
Graduate School
of Nursing
GOTO Aya
 
Hospital President SAITO Kiyoshi

 

Page TOP